Dokumenti

Makulatūras vākšanas konkurss (*.pdf)

Ozolnieku vidusskolas nolikums (*.pdf)

Ozolnieku vidusskolas struktūra (*.pdf)

Ozolnieku vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi (*.pdf)

APU noteikumu kopsavilkums (*.pdf)

Publiskie pārskati

Ozolnieku vsk. publiskais pārskats 2010. (.pdf)

Ozolnieku vsk. publiskais pārskats 2011. (.pdf)

Ozolnieku vsk. publiskais pārskats 2012. (.pdf)

Ozolnieku vsk. publiskais pārskats 2013. (.pdf)

Ozolnieku vsk. publiskais pārskats 2014. (.pdf)

Ozolnieku vsk. publiskais pārskats 2015. (.pdf)

Pašvērtējuma ziņojumi

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojums 2012. (.pdf)

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojums 2018. (.pdf)

Akreditācija

IKVD lēmums par akreditāciju (.pdf)

Izglītības iestādes akreditācijas lapa (.pdf)

Izglītības programmu akreditācijas lapas (.pdf)

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums (.pdf)

Attīstības plāni

Ozolnieku vsk. attīstības plāns 2011./2013. (.pdf)

Ozolnieku vsk. attīstības plāns 2014./2017.

Reglamenti, kārtības

Pedagoģiskās padomes reglaments (.pdf)

Metodiskās padomes reglaments (.pdf)

Metodiskās grupas reglaments (.pdf)

Kārtība kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē (.pdf)

Izglītojamo pārvadāšanas kārtība (.pdf)

E-klases lietošanas kārtība (.pdf)

Bibliotēkas reglaments (.pdf)

Bibliotēkas lietošanas kārtība (.pdf)

Darbs ar iekšējo kārtības noteikumu pārkāpējiem (.doc)

Konfliktu risināšanas kārtība (.pdf)

Kārtība mācību procesa diferenciācijai (.pdf)

Pagarinātās dienas grupas kārtība (*.pdf)

Ētikas kodekss (*.pdf)

Projektu nedēļas kārtība sākumskolā (.pdf)

Projektu nedēļas kārtība pamatskolā 2018 (.pdf)

Skolēnu domes reglaments (.pdf)

E-klase

Informācija vecākiem par e-klases Ģimenes komplektu (.pdf)

Informācija par Uzaicinājuma komplektu (.pdf)

Vecāku iesniegums e-klasei (.doc)

Skolēnu E-klases iesniegums (.doc)

Apzīmējumu e-klasē skaidrojums (.doc)

E-klases lietotāja rokasgrāmata (.pdf)

Vērtēšana

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (.pdf)

Iegūto punktu un vērtējumu tabula (.xls)

Tematiskais plāns

Sagataves tematiskajiem plāniem (.doc)

Tematiskā plāna titullapa (.doc)

Tematiskā plāna titullapa un sagataves vienā dokumentā (.doc)

Individuālais izglītības plāns (*.odt)

Individuālā izglītības plāna īstenošanas izvērtējums (.odt)

Zinātniski pētnieciskais darbs

Vadlīnijas skolēnu ZPD izstrādei un vērtēšanai (.pdf)

Zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanas un noformēšanas reglaments (.pdf)

Word dokuments ar vajadzīgajiem STILIEM ZPD darbu rakstīšanai (.doc)

Ieteikumi literatūras saraksta noformēšanai (.pdf)

Veidlapas

Ekskursijas pieteikuma veidlapa (.doc)

Iesniegums interešu izglītībai (.pdf)

Apliecinājums skolēnu autobusam (.pdf)

Citi

Skolotāju dežūrgrafiks (.pdf)

Dežūru grafiks pie ēdnīcas (.pdf)

Leču ģimenes stipendija vidusskolēniem

Stipendijas nolikums (.pdf)

Pieteikuma veidlapa (.pdf)