Rekvizīti

Maksātājs – Ozolnieku novada dome

Nod. maks. Reģ. Nr. 90001623310

PVN reģ. Nr.LV 90001623310

Juridiskā adrese: Stadiona ielā – 10, Ozolnieki

Kredītiestādes nosaukums: A/S „Swedbank”, Jelgavas filiāle

Kods HABALV22

Konta Nr. LV72HABA0551001405027

Pakalpojuma saņēmējs. Ozolnieku vidusskola

Juridiskā adrese. Jelgavas iela – 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV - 3018