Valsts pārbaudījumu rezultāti

2015./16.m.g. valsts pārbaudījumus kārtoja 3.,6.,9.,11.,12.klašu skolēni. 3.klašu skolēni veica valsts diagnosticējošos darbus latviešu valodā un matemātikā. Latviešu valodā vidējais rezultāts 74.7%, matemātikā- 77.7%. Sniegums ir labāks kā vidējais rezultāts valstī (latviešu valodā valstī : 74.2%, lauku skolās:71.1%; matemātikā: 72%, lauku skolās:66,83%) un kaimiņu Jelgavas novadā (latviešu valodā-70,8%, matemātikā:67,1%), bet salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir neliels kritums (2014./15.m.g.: latviešu valodā -81.5%, matemātikā- 84%).

Diagrammas skatīt sadaļā Statistika

6. klases kārtoja 3 valsts diagnosticējošos darbus: latviešu valodu, matemātiku un dabaszinības. Latviešu valodā vidējais rezultāts-71% , matemātikā- 71.9%, dabaszinībās:75.1%. Visos trijos priekšmetos skolas rezultāti ir augstāki par vidējo rezultātu valstī ( latviešu valodā vidējais rezultāts – 64%, matemātikā- 66.25%, dabaszinībās- 64,12%) un Jelgavas novadā (latviešu valodā- 61.8%, matemātikā-58%, dabaszinībās- 61.7%). Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, sniegums ir augstāks latviešu valodā (2014./15.m.g.- 68.9%), matemātikā (2014./15.m.g.- 67%), par procentu samazinājies dabaszinībās (2014./15.m.g.- 76.1%).

Šajā mācību gadā ļoti labi nobeiguma eksāmenus kārtoja 36 9.a,b klases skolēni. Tas parāda, ka, mācoties no 1.-9. klasei savā skolā, neaizejot laimi meklēt pilsētas skolās pēc 6.klases,  skolēni var tiešām sasniegt labus mācību rezultātus. „Devītie” kārtoja latviešu valodu, matemātiku, Latvijas vēsturi un pēc izvēles angļu valodu vai  krievu valodu. Vēl nav zināmi vidējie rezultāti valstī, tāpēc nav iespējams salīdzinājums ar valsti. Tā kā mēs sadarbojamies ar Jelgavas novadu, tad ir pieejami valsts pārbaudījumu rezultāti kaimiņu novadā. Latviešu valodā vidējais rezultāts 73.70% (Jelgavas novadā- 62.30%), matemātikā- 68.80%  (Jelgavas novadā-49.70%), Latvijas vēsturē- 62.60% (Jelgavas novadā-57.80%). Ļoti augstu sniegumu skolēni uzrādīja angļu valodā- 84.90% (Jelgavas novadā- 68.90%), labu sniegumu krievu valodā-77% (Jelgavas novadā-70.50%). Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, vislielākais uzlabojums ir matemātikā (2014./15.m.g.-58%), par 7% angļu valodā (2014./15.m.g.- 77%), augstāks vidējais rezultāts ir arī latviešu valodā (2014./15.m.g.- 69%) un krievu valodā (2014./15.m.g.- 73%). Nedaudz vājāks sniegums ir Latvijas vēsturē (2014./15.m.g.- 66%). 4 skolēni matemātikas eksāmenā saņēma izcilu vērtējumu-10 balles. Izcilu vērtējumu angļu valodā ieguva 9 skolēni, bet kopumā augstu un optimālu (no 6-10 ballēm) vērtējumu saņēma 93% skolēnu. 10 balles saņēma pa vienai skolniecei krievu valodā  un Latvijas vēsturē. 81% skolēnu saņēma augstu un optimālu vērtējumu latviešu valodā, 78%- krievu valodā, vairāk kā puse skolēnu vēsturē.

Šajā mācību gadā Ozolnieku vidusskolas sniegumu valsts pārbaudījumos veido 12. klašu skolēni, kas zināšanas apguva ikdienā skolā (nosacīti dēvēsim par klātienes skolēniem) un neklātienes konsultpunktos Teteles pamatskolā un Garozas pamatskolā (nosacīti dēvēsim par neklātieni). 12. klašu 24 skolēni (12 skolēni zināšanas apguva klātienē un 12 skolēni neklātienē) kārtoja centralizētos eksāmenus latviešu valodā un matemātikā, 8 klātienes  skolēni kārtoja eksāmenu angļu valodā, 17 skolēni (13 neklātienes un 4 klātienes) izvēlējās krievu valodas eksāmenu, 13 skolēni (3-klātienes, 10 –neklātienes) veica Latvijas un pasaules vēstures eksāmenu. Pa vienam skolēnam izvēlējās kārtot CE ķīmijā (1-klātiene) un fiziku (1-neklātiene). 11. klases 7 skolēni kārtoja eksāmenu ģeogrāfijā un pieci 11.un 12.klases skolēni izvēlējās eksāmenu informātikā.

Vislabāk veicās angļu valodas centralizētajā eksāmenā. To kārtoja tikai klātienes skolēni. Vidējais vērtējums - 74,3%. Pirmo reizi Ozolnieku vidusskolas divpadsmitie ir tikuši pāri 70%. Valstī vidējais rezultāts -61%. Angļu valodas eksāmenu šajā mācību gadā absolventi nokārtoja labāk kā iepriekšējā mācību gadā (2014./15.m.g.- 65,26%). Tas ir arī augstākais rezultāts angļu valodas eksāmenā pēdējo mācību gadu griezumā. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem valodas prasmes līmeņu aprakstiem, papildus norāda valodas prasmes līmeni B1, B2 vai C1. Izglītojamajiem, kuri nesasniedz 40% robežu, vērtējums tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā. Visi skolēni saņēma ierakstus sertifikātos par valodu prasmju apguves līmeni: B1-3 skolēni, vērtīgāko B2- 5 skolēni.

Skolas vidējais vērtējums krievu valodas CE ir 62%, klātienes skolēnu vidējais rezultāts-72.5%, neklātienes-58.16%. Vidējais rezultāts valstī: 67%, Jelgavas novadā: 67%. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, klātienes skolēniem ir veicies krietni labāk (2014./15.m.g.-57.71%).Visi klātienes skolēni saņēma ierakstus sertifikātos par valodu prasmju apguves līmeni:1 skolēns B1, 3 skolēni B2. Neklātienes grupā 8 skolēni saņēma ierakstus sertifikātos par valodas prasmju apguves līmeni:B1- 3, B2- 5.

Skolas vidējais sniegums latviešu valodā-46,89%, klātienes skolēniem-58,1%, neklātienei-37.9%. Vidējais sniegums valstī- 51.3%, Jelgavas novadam- 43.11%. Ozolnieku vidusskolas klātienes grupa šo eksāmenu ir nokārtojusi veiksmīgāk kā iepriekšējā mācību gadā (2014./15.m.g.- 54,26%). 

Līdzīgi kā valstī kopumā, vājāki rezultāti ir matemātikas eksāmenā. Skolas vidējais rezultāts matemātikas eksāmenā- 24.37%, klātienes skolēnu sniegums- 33.33%, neklātienes- 15.9%. Tas ir vājāks, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu (2014./15.m.g.- 42,42%). Vidējais sniegums valstī: 36.20%, Jelgavas novadā: 20.73%.

Centralizētajā eksāmenā Latvijas un pasaules vēsturē skolas vidējais rezultāts 40.60%, klātienes skolēnu sniegums-57%, neklātienes-39.1%. Šajā mācību gadā vēstures eksāmens un matemātikas eksāmens skolēniem valstī kopumā ir sagādājis lielākās grūtības. Vidējais rezultāts valstī- 41.9%. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, Ozolnieku vidusskolas skolēnu rezultāts ir vājāks (2014./15.m.g.- 68.34%)

Ģeogrāfijas eksāmena vidējais vērtējums ir 65.7% (2014./15.m.g.- 69%) un informātikā- 62% (2014./15.m.g.- 48.8%).

Liels paldies jāsaka skolotājiem par viņu godprātīgu attieksmi pret saviem pienākumiem, profesionalitāti, pašatdevi, pacietību, izglītojot un audzinot savus skolēnus.

Paldies vecākiem, īpaši sākumskolas posmā, kuri seko līdzi notikumiem skolā, redz gan pozitīvo, gan uzrāda problēmas, dara to nosvērti, lietišķi, bez liekām emocijām.

Īpašs paldies to skolēnu vecākiem, kuru bērni pēc 6., 9. klases uzticējās Ozolnieku vidusskolas kolektīvam, turpinot mācības savā skolā.    

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa