Matemātiķu vasara

Ko matemātikas skolotāji darīja vasarā?

Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara

Matemātiskās izglītības loma cilvēka intelekta un personības attīstībā plaši iztirzāta literatūrā. Izsmeļoši to formulējis pazīstamais matemātikas didakts Serve (Willy Servais). UNESCO (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) XIX starptautiskajā konferencē 1956. gadā V. Serve sacīja:

Starp intelektuālām īpašībām, ko attīsta matemātika, visbiežāk piemin tās, kas attiecas uz loģisko domāšanu, proti, tā ir spēja deduktīvi spriest, spēja abstrahēties, vispārināt, klasificēt, spēja domāt, analizēt, kritizēt. Matemātiskie vingrinājumi attīsta domas racionālās īpašības un izteiksmes: kārtību, precizitāti, skaidrību, koncentrētību. Matemātiskā izglītība prasa iztēli un intuīciju. Tā sniedz objektivitātes izjūtu, intelektuālo godīgumu, pētījuma garšu un līdz ar to sekmē zinātniska prāta veidošanos. Matemātikas mācīšanās prasa pastāvīgu sasprindzinātību, uzmanību un spēju koncentrēties; tā prasa neatlaidību un nostiprina labas darba iemaņas. Tādējādi matemātika pilda svarīgu lomu gan intelekta attīstībā, gan rakstura formēšanā.”

2016.gada 29. jūlijā Jelgavas pilī notika Starptautisks seminārs par  Eiropas karjeras konsultēšanas rīkiem, kurā piedalījās matemātikas skolotājas Sarmīte Čerņajeva un Sigita Krauze. Šis seminārs tika organizēts Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “IKT Rumānijas karjeras konsultēšanai (ICT4RoCc)” ietvaros, sadarbojoties trīs institūcijām - Informāciju tehnoloģiju fakultātei, Izglītības un mājsaimniecības institūtam un biedrībai “Izglītības inovāciju pārneses centrs”. Skolotāja Sarmīte Čerņajeva izvērtēja karjeras kompetenču veidošanas iespējas ārpusprogrammas aktivitātēs.

2016.gada 24. augustā  Rīgā LU notika Metodiski praktiskā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA SKOLĀ – EFEKTĪVI UN RADOŠI”, kurā piedalījās matemātikas skolotājas Sarmīte Čerņajeva un Inna Galviņa. Skolotāja Sarmīte Čerņajeva dalījas pieredzē par matemātikas mācīšanas metodikas pilnveidošanu skolēniem, izmantojot platformu MOOC. Temats ir aktuāls, jo mācīšanas metodika lielā mērā nosaka mācīšanās kvalitāti. Darba mērķis ir izpētīt iespējas, kā, balstoties uz skolēnu motivāciju, pilnveidot matemātikas mācīšanas metodiku un sekmēt aktīvas matemātikas studijas.

2016.gada 24. augustā  Liepājā koncertzālē Lielais Dzintars, notika izglītības līderu forums "Iespēju tilts 2016 ...lai mācītos jebkurā laikā un vietā", kurā piedalījās matemātikas skolotāja Sigita Krauze. Forumā pulcējās vairāk kā 1000 interesenti un inovatīvās izglītības eksperti no Latvijas un Lielbritānijas. Forums tika veltīts aktuālajai mobilas mācīšanās tēmai kompetencēs balstīta mācību satura kontekstā. Bija iespēja iepazīties ar prezentācijām par novitātēm izglītības jomā un izglītības tehnoloģiju sniegtajām iespējām. Galvenais uzsvars tika likts uz to, ka "mūsdienās skolas mērķis ir attīstīt skolēnu spēju mācīties mūža garumā, domāt un darboties kompleksās situācijās, dzīvot daudzveidīgā pasaulē kā aktīvam, atbildīgam pilsonim. Skolas absolventa veiksmes atslēga ir nevis iegūto zināšanu apjoms, bet gan, ko viņš spēj paveikt ar savām zināšanām" (Andreas Schieicher). Skolēnam ir jāmācās mācīties patstāvīgi, kā arī, izmantojot daudzveidīgas tehnoloģijas, rast atbildes uz jautājumiem, meklēt informāciju, krāt zināšanas.