Novadu zinātniski pētniecisko darbu skate

28. februārī Jelgavas novada domes zālē notika Jelgavas un Ozolnieku novadu vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu skate, kurā starp 15 darbu aizstāvētājiem pieci bija Ozolnieku vidusskolas vienpadsmitās klases izglītojamie.

Skolēni mutvārdu prezentācijas laikā (līdz 10 minūtēm) atspoguļoja sava zinātniski pētnieciskā darba (ZPD) mērķi, uzdevumus, hipotēzi, izmantotās pētījuma metodes, galvenās teorētiskajā daļā gūtās atziņas, pētījuma būtiskākos rezultātus un secinājumus. Žūrija vērtēja arī autoru prasmi atbildēt uz jautājumiem, viņu prezentāciju kvalitāti. Pirms tam skolēnu darbus bija vērtējuši recenzenti.

Darbus aizstāvēja:

  • ķīmijā-Vadims Vaščenko, darba vadītāja Lolita Meinharde;
  • kulturoloģijā – Kintija Krūzberga, darba vadītāja Renāte Bērziņa;
  • pedagoģijā- Paula Leite, darba vadītāja Renāte Bērziņa;
  • latviešu literatūras zinātnē un vēsturē- Lilija Laicāne, darba vadītāja Agnese Čīka;
  • socioloģijā – Līva Sloka, darba vadītāja Ance Jaks.

Pētniecisko darbu tematika ļoti dažāda: skolas laboratorijā pētīta metālu aizsardzība pret koroziju; organizētas šokolādes radošās darbnīcas skolas 4.klases skolēniem, pētīta gleznotāja Paula Klē daiļrade un, iedvesmojoties no viņa darbiem, izveidots sienas gleznojums Ozolnieku vidusskolas ēdamzālē; parādīta teātra metodes izmantošana svētku svinēšanā un tās radītais sociālais un emocionālais pienesums bērnam, atsegtas nākotnes vīzijas fantastikas stāstu krājumā „Zilie jūras vērši”.

Iepriecināja skolēnu pārliecība, spēja argumentēti aizstāvēt savu viedokli, atbildot uz žūrijas un klātesošo jautājumiem.

Paldies Līvai, Paulai, Kintijai, Lilijai un Vadimam par kvalitatīvu pētniecisko darbu uzrakstīšanu un aizstāvēšanu un skolotājām Lolitai, Renātei, Agnesei un Ancei par prasmīgu skolēnu darbu vadīšanu!

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa