Sākušies valsts pārbaudījumi

Jau no janvāra beigām Ozolnieku vidusskolā notiek valsts pārbaudījumi. Projektu nedēļas laikā skolēni veica valsts diagnosticējošā darba mutvārdu daļu latviešu valodā gan 3. klasēm, gan 6. klasēm. Līdz marta brīvdienām nokārtoti pieci valsts diagnosticējošie darbi. 1.-11. klašu skolēnu brīvlaikā centralizētos eksāmenus angļu un krievu valodās kārtoja 12.klašu skolēni.

21.februārī notika valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei (rakstu daļa). To nokārtoja 68 Ozolnieku vidusskolas skolēni. 1 skolēns slimības dēļ neieradās uz valsts pārbaudījuma rakstu daļu. Vidējais vērtējums – 72,22%. Visi skolēni diagnosticējošo darbu nokārtoja sekmīgi. Augstākie vērtējumi: 6.a klasē – 89,47%, 87,37%; 6. b klasē – 94,74%, 93,68%; 6. c klasē – 93,68%, 84,68%, zemākie vērtējumi attiecīgi ir 45,26%, 45,26% un 50,53%. Skolēniem ar rekomendācijām un mācīšanās traucējumiem augstākais vērtējums ir 61,05%, zemākais – 43,16%. Vislabāk audzēkņi izpratuši runātprasmes un klausīšanās uzdevumus. Skolēni labi atbildēja uz jautājumiem par lasīto tekstu, sakārtoja vārdus alfabēta secībā, veidoja tekstus atbilstoši aprakstam un vēstījumam. Vairums rakstītāju ievēroja rindkopas, viņiem ir izpratne par teksta uzbūvi. Turpmākajā darbā jāpievērš lielāka uzmanība ortogrāfijas un interpunkcijas jautājumu apguvei, jāpilnveido prasme radošajos darbos izvēlēties piemērotu leksiku, jāveicina lasītprasme.

22.februārī trešo klašu skolēni rakstīja valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā. To veica 61 Ozolnieku vidusskolas skolēns. Vidējais vērtējums - 80,12%. Izdevās runāšanas daļa, stāstījums par izlasīto grāmatu. Skolēni labi veica klausīšanās prasmju uzdevumus. Vairumam skolēnu izdevās noteikt teksta galveno domu, atrast informāciju tekstā. Skolēni prata uzrakstīt plānveidīgi un saturiski pareizi stāstījumu par draugu/draudzeni. Turpmākajā darbā skolotājas lielāku uzmanību pievērsīs skolēnu pareizrakstības prasmju pilnveidošanai un rakstu kultūrai. Strādās pie skolēnu vārdu krājuma paplašināšanas, bagātināšanas, papildus vairāk lasot daiļliteratūru.

27.februārī notika VDD matemātikā 6. klasēm, kurā piedalījās 68 izglītojamie. 1skolēns neieradās slimības dēļ. Vidējais vērtējums - 62,37%. Skolēniem izdevās visas figūras uzzīmēšana, ja dota tās daļa; daļas vai skaitļa uzrakstīšana, lai būtu pareiza izteiksme; savstarpējo sakarību starp daļām, decimāldaļām un procentiem uzrakstīšana. Izdevās atrisināt teksta uzdevumu par riņķa diagrammām. Skolēni prata uzrakstīt paskaidrojumu risinājumam. Jāpilnveido prasmes uzmanīgi lasīt tekstu, atlasīt galveno informāciju, lai izrēķinātu uzdevumu. Jāstrādā pie teksta uzdevumu atrisināšanas, pievēršot uzmanību dotajiem lielumiem, vizualizējot uzdevumu. Jānostiprina skolēnu zināšanas par daļu salīdzināšanu, laukuma aprēķiniem.

28. februārī 61 trešo klašu skolēns veica VDD matemātikā. Vidējais vērtējums - 76,76%. Darbā skolēniem izdevās: veikt rēķinus galvā, skaitļot 100 apjomā; veikt darbības ar mēriem; zināšanas par mēriem saistīt ar reālo dzīvi; aprēķināt naudas summas; izvērtēt zīmējumā doto, uzrakstīt izteiksmi un aprēķināt rezultātu. Visiem skolēniem izdevās veikt uzdevumus noteiktajā laikā. Turpmākajā darbībā skolotāji pilnveidos skolēnu lasītprasmi, mācīs saskatīt uzdevuma nosacījumos un teksta uzdevumos „atslēgas” vārdus, tālākai uzdevumu risināšanai. Pilnveidos prasmes un iemaņas risināt praktiska satura uzdevumus. Skolotājas, izvērtējot VDD rezultātus, secinājušas, ka vairāk izmantos citas mācību darba organizācijas formas, mainīs pieeju mācību procesam, tuvinot mācību saturu reālai dzīvei, mācīs attīstīt patstāvīgās mācīšanās un pētnieciskā darba iemaņas.

6.martā 66 sesto klašu skolēni veica VDD dabaszinībās. 3 izglītojamie neieradās uz valsts pārbaudījumu slimības dēļ. Pārbaudes darba rezultāti kopumā ir labi (vidējais vērtējums- 72,83%). Diagnosticējošais darbs sastādīts, līdzvērtīgi iekļaujot uzdevumus, ko pēta visas 4 dabas zinātnes – bioloģija, ķīmija, fizika un ģeogrāfija. Skolotājas atzinīgi novērtē, ka skolēni spriež loģiski, analizē un izsaka secinājumus. Skolēni izprot eksperimentālo darbību un nepieciešamību eksperimentu atkārtot vairākkārt, lai iegūtu ticamus rezultātus. Zina ūdens sadalījumu uz zemes, dabas resursu iedalījumu. Skolēni prot pēc attēliem noteikt tilpumu, Saules stāvokļa maiņu dienas gaitā. Prot strādāt ar grafiku un nolasīt informāciju no tā. Jāpilnveido prasmes pildīt dažādus uzdevumus, saistītus ar Mēness fāžu noteikšanu. Jāstrādā pie prasmes veikt informācijas analīzi, izmantojot klimatogrammas. Jāvingrinās dažādās tēmās izvirzīt pētāmo jautājumu.

6.klasēs 8 skolēniem bija nozīmēti atbalsta pasākumi latviešu valodas pārbaudījumā, 7- matemātikā, 8- dabaszinībās. 6 skolēniem 3.klasēs bija nozīmēti atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos.

Bija skolēni, kuri attaisnotu iemeslu dēļ nebija ieradušies uz valsts pārbaudes darbiem. Ministru kabineta noteikumi šādos gadījumos paredz, ka skolēnam, kurš attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradies uz valsts pārbaudījumu, jākārto darbs pēc atgriešanās izglītības iestādē. Diagnosticējošā darba saturu izglītojamiem izstrādā attiecīgais mācību priekšmeta pedagogs saskaņā ar attiecīgā diagnosticējošā darba programmu.

Skolotāji arī izteica priekšlikumu, ka būtu vēlams pārcelt valsts diagnosticējošos darbus uz vēlāku laiku, kad beidzies gripas un citu vīrusu saslimšanu laiks.

13.03. un 14.03.- Ozolnieku vidusskolā notika CE angļu valodā 12.klasei. To kārtoja 12 Ozolnieku vidusskolas 12. klases skolēni.

15.03.- uz apvienoto CE krievu valodā Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā devās 4 Ozolnieku vidusskolas skolēni.

Eksāmenu rezultātus divpadsmitie uzzinās 29.06. pēc sertifikātu saņemšanas.

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa