Ozolnieku vidusskolas Bērnu attīstības un izglītības centrs

BAIC prezentācija

Speciālistu darba laiki

Speciālās izglītības pamatnostādne - bērns var iegūt izglītību gan speciālās, gan vispārizglītojošās izglītības iestādē, un vienīgais pamatnosacījums, lai bērnam būtu nodrošināta atbilstoša vide un kvalificēta palīdzība kvalitatīvas izglītības ieguvei. Iekļaujošās izglītības mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas izglītības apguvei un veicināt sociālās atstumtības riska grupu iekļaušanos izglītības sistēmā visos izglītības veidos un pakāpēs.

Iekļaujošās izglītības uzdevumi:

 • veicināt skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt skolēniem vienlīdzīgas iespējas mācību satura apguvē un vērtēšanā;
 • nodrošināt mācību līdzekļu, metodisko materiālu izstrādi atbilstoši traucējuma veidam, lai sekmētu skolēna izaugsmes dinamiku;
 • nodrošināt pieejamu izglītības vidi un veicināt vides pieejamības uzlabošanu sabiedrībā kopumā;
 • nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pedagogu sagatavošanas sistēmu iekļaujošās izglītības īstenošanai;
 • veicināt savlaicīgu speciālo vajadzību diagnostiku visos izglītības posmos;
 • veicināt sabiedrības attieksmes maiņu un izpratni par iekļaujošo izglītību.

Ozolnieku vidusskolas atbalsta personāls veic papildus psiholoģisko un pedagoģisko darbu ar bērnu, lai palīdzētu viņam apgūt mācību programmu vai citas iemaņas.

Atbalsta personāls palīdzēs:

 • ja skolēnam ir vājas sekmes vienā vai vairākos mācību priekšmetos, ja zūd interese par mācību procesu, ir nevēlēšanās apmeklēt skolu;
 • ja aizkavēta bērna attīstība un skolēna rīcība neatbilst bērna vecumam;
 • ja skolēnam ir izteikta nespēja kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālas problēmas, tendence uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu;
 • ja skolēnam ir izteikta aizmāršība, izteikta un ilgstoša neizveicība, nespēja pielāgoties dažādām situācijām, vāja prasme organizēt un plānot savu darbu.

Speciālistu kompetences atbalsta personāla grupā

Administrācijas pārstāvis - direktores vietniece izglītības jomā Everita Borisova

 • apkopo un izvērtē informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem un to dinamiku;
 • nodrošina atbalsta pasākumu īstenošanu mācību procesā;
 • sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu individuālo izglītības plānu izveidē un īstenošanā.

Atbalsta grupas vadītāja - BAIC vadītāja, izglītības psihologs Inga Pētersone

 • koordinē atbalsta grupas darbu;
 • apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība (nepietiekami mācību sasniegumi, uzvedības problēmas, cita informācija no skolotājiem);
 • veic psiholoģisko izpēti ar Latvijā standartizētiem un validētiem testiem;
 • sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti';
 • palīdz bērnam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai;
 • konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā bērnam;
 • veic individuālu darbu ar bērnu, skolotāju, vecākiem;
 • sniedz atzinumus par mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, ka arī valsts pārbaudījumos bērniem ar mācīšanās traucējumiem.

Speciālie pedagogi Ināra Kardakova, Lāsma Dunkure, Kristīna Bauce

 • Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus;
 • Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;
 • nodarbības skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās;
 • konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem;
 • nepieciešamības gadījumos piesaista citus speciālistus;
 • izstrādā skolēnu individuālos mācību plānus, to realizēšanā sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem un skolēnu vecākiem.

Logopēds Kristīna Bauce, Anete Branka

 • Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju;
 • Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi;
 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar mācīšanās traucējumiem.

Ozolnieku novada Sociālā dienesta sociālais pedagogs -  Ieva Briģe

 • diagnosticē bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
 • apmeklē izglītības iestādi un veic novērojumus, lai noteiktu riska faktoru klātesamības pakāpi skolā, vienaudžu vidē;
 • apkopo un sistematizē datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē;
 • konsultē un iesaista resocializācijas programmu īstenošanā bērnu un jauniešu ģimenes, izglītības iestāžu un ārpusskolas pedagoģisko personālu;
 • apmeklē ģimenes, lai apzinātu to sociālās un ekonomiskās problēmas un noteiktu riska faktoru pakāpi ģimenēs;
 • sadarbojas ar pašvaldības iestādēm ( sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesu, pašvaldības policiju )ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu.

Medmāsa Silvija Putniece

 • Informē atbalsta komandas speciālistus par bērna veselības stāvokli (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti);
 • Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus;
 • Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu.

Visi atbalsta grupas dalībnieki

 • Sadarbojas, nodod nepieciešamo informāciju, rekomendācijas bērnu izglītības procesa organizēšanā. Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajām rekomendācijām;
 • piedalās individuālo izglītības plānu sastādīšanā un rezultātu izvērtēšanā bērniem ar speciālām vajadzībām;
 • izpilda skolas administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, kārto dokumentāciju vai sniedz ziņas institūcijām, ja tas nepieciešams bērna izglītībai.

Atbalsta personāla grupas sadarbība ar vecākiem

 • Uzklausīt vecākus, korekti atbildēt uz viņus interesējošiem jautājumiem. Noskaidrot vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumā
 • Pārrunāt ar vecākiem bērna attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaistīt vecākus lēmumu pieņemšanas procesā
 • Ieteikt iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildus nodarbības skolā, speciālistu konsultāciju
 • Vienoties, ka vecāki atbalstīs bērnu mācību procesā, kādi būs vecāku pienākumi un atbildība, ka arī kāds būs turpmākais saziņas veids. Galvenais uzdevums sadarbībā ar vecākiem ir sniegt objektīvākus priekšstatus par bērna mācīšanās traucējumiem, to īpatnībām, noteikt audzināšanas un apmācības uzdevumus korekcijas darbā.

 

Speciālists

Kabinets

Darba laiks

BAIC vadītāja, Mag.psych.

Inga Pētersone

210.

P.  8:00 – 16:30 

O. 8:00 – 16:30

T.  8:00 – 16:30

C.  8:00 – 16:30

P.  8:00 – 16:30

Speciālie pedagogi

Ināra Kardakova

Lāsma Dunkure

210.

Pēc stundu saraksta vai iepriekšējas vienošanās

Logopēds, speciālais pedagogs

Kristīna Bauce

009.

Pēc stundu saraksta vai iepriekšējas vienošanās

Ozolnieku novada Sociālā dienesta sociālais pedagogs

Ieva Briģe

003.

T. 8:00 – 17:00