Apraksts

2016./2017. mācību gads

Skolēni – 589 (uz 01.09.2016.)

Skolotāji – 81

Darbinieki – 27

Direktore – Klāra Stepanova

Direktores vietniece izglītības jomā (1.-6.kl.) – Everita Borisova

Direktores vietniece izglītības jomā (7.-12.kl.) – Irina Lapiņa

Direktores vietniece audzināšanas un ārpusklases jomā – Inese Mičule

Direktores vietnieks informatizācijas jomā – Ainārs Kākers

Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā – Ēriks Belovs

Skolas padomes priekšsēdētāja – Jana Gabrāne

Vecāku padomes priekšsēdētāja – Inese Davidsone

Skolēnu domes prezidente – Anete Sīle

Nozīmīgākie dati skolas vēsturē

1846. Ozolnieku pagastā dibināta OZOLMUIŽAS SKOLA.

1902. Uzcelta vecā skolas ēka – četrgadīgā pamatskola (63 skolēni). Vienlaicīgi darbu sāk arī Ozolnieku Skuju pamatskola.

1933. Izveidota sešgadīgā pamatskola (72 skolēni).

1987. Uzcelta jaunā skolas ēka, darbu sāk vidusskola.

1993. Tiek atjaunota patriotiskā jauniešu organizācija – jaunsargi.

1995.-2002. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā valsts aizsardzības programma (5 izlaidumi).

2000.-2004. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā robežsargu apmācības programma (2 izlaidumi).

2005. Pabeigta skolas sporta-aktu zāles celtniecība.

2013. Skolai uzbūvēts 4. stāvs

no 2015. gada Ozolnieku vidusskola ir viena no UNESCO ASP dalībskolām

no 2015. gada ieviesta programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU)

2016. gadā iegūts Latvijas Ekoskolas nosaukums