Vīzija, misija, mērķis, vērtības

Vīzija

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kuras darbība orientēta pēc sabiedrības pieprasījuma izglītības nodrošināšanai

Misija

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās pamatizglītības un vidusskolas izglītības mērķu sasniegšanu, radot konkurētspējīgu personību

Mērķis

Kvalitatīvs izglītības process labvēlīgā un drošā vidē vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu īstenošanai

Vērtības

Patriotisms. Izaugsme. Cieņa. Atbildība.