Rekvizīti

Maksātājs: Ozolnieku novada dome

Nod. maks. Reģ. Nr. 90001623310

PVN reģ. Nr.LV 90001623310

Juridiskā adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki

Kredītiestādes nosaukums: A/S Swedbank, Jelgavas filiāle

Kods HABALV22

Konta Nr. LV72HABA0551001405027

 

Pakalpojuma saņēmējs: Ozolnieku vidusskola

reģ. Nr.40900002422

Adrese: Jelgavas iela 35, Ozolnieki,

Ozolnieku novads, LV-3018