Ozolnieku vidusskolas sniegums olimpiādēs

Līdz februāra otrajai pusei jau notikušas 11 Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu olimpiādes.

Esam piedalījušies bioloģijas, vēstures, latviešu valodas un literatūras olimpiādēs gan 11.-12., gan 8.-9. klasēm, fizikas, matemātikas olimpiādēs 9.-12. un 5.-8. klasēm, ekonomikas, krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 10.-12.kl., ķīmijas olimpiādē, angļu valodas olimpiādē 8. un 11. klasēm.

Fizikas, bioloģijas, ķīmijas, ekonomikas olimpiādes notika tiešsaites režīmā visā valstī vienlaicīgi.

Izcīnītas 8 pirmās vietas, 6 otrās vietas, 10 trešās vietas – kopumā 24 godalgotas vietas.

Vislabāk veicies dabaszinātņu (bioloģija, fizika, ķīmija) un angļu valodas olimpiādēs, kur kopumā izcīnītas 7 pirmās vietas.

Skolotājiem ir ļoti patīkami strādāt ar motivētiem jauniešiem, kuri saprot, ar kādu mērķi viņi nāk uz skolu, un kuri ir gatavi nopietni strādāt stundās, kā arī papildus strādāt, lai savus mērķus īstenotu.

Īpašs gandarījums par 10.a klases skolēnu Nameju Kugrēnu, kurš piedalījies piecās olimpiādēs, iegūstot 1.vietu bioloģijā un angļu valodā, 3.vietas fizikā, matemātikā un ķīmijā. Namejs piedalīsies 66. matemātikas valsts olimpiādē un Zemgales reģiona angļu valodas olimpiādē. Prieks par jaunieša mērķtiecību, gribasspēku, vēlmi strādāt papildus.

Četrās mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījusies 9.b klases skolniece Gunta Mairita Volmane, trijās no tām iegūstot godalgotas vietas: bioloģijā – 1.vietu, vēsturē un fizikā – trešo vietu. Veiksmi Guntai Mairitai vēstures olimpiādes valsts posmā!

Šajā mācību gadā ļoti aktīvi, ieinteresēti, aizrautīgi, mērķtiecīgi strādā puišu grupa no 9.a klases: Rihards Krūmiņš, Uga Tauriņš, Endijs Jackevičs un Dainis Vītoliņš. Rihardam -1.vieta fizikā, 2.vieta ķīmijā, Ugam – 1.vieta ķīmijā ( izvirzīts uz ķīmijas valsts olimpiādi), 2. vieta fizikā. Ļoti iepriecināja Endijs, fizikas olimpiādē iegūstot 1.vietu. Dainim – 3.vieta ķīmijas olimpiādē.

Veiksmīgi trijās olimpiādēs piedalījusies 11. klases skolniece Laura Ausmiņa: 2.vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 3.vieta –ekonomikā un ķīmijā. Nedaudz spēka pietrūka matemātikā.

Divās olimpiādēs: matemātikā un krievu valodā piedalījies 12.klases skolēns Daniēls Kotovs, krievu valodā izcīnot 2.vietu.

Ļoti centīgi, atbildīgi mācoties ikdienā (jauniete visus gadus, katru semestri saņem stipendiju, vidējā atzīme virs 8 ballēm, liecībā visos mācību priekšmetos ir vērtējumi no 7 uz augšu), 12.klases skolniece Endija Tupurīte ieguva arī 2.vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē un veiksmīgi piedalījās ekonomikas olimpiādē.

Lai arī daži iepriekšējo gadu matemātikas olimpiāžu uzvarētāji devās mācīties uz Jelgavas skolām, viņiem ir aizstājēja - 1.vietu 7.klašu grupā ieguva 7.a klases skolniece Laura Kristiāna Jureviča.

Zemgales reģiona angļu valodas olimpiādei gatavojas Alens Sandris Alksnis no 8.a klases, kurš novadu posmā 27 dalībnieku konkurencē izcīnīja 1.vietu.

Ķīmijā 2.vietu ieguva 10.a klases skolniece Santa Ģingule. Nedaudz līdz godalgotai vietai pietrūka matemātikas olimpiādē. Santa to paveikusi līdztekus ļoti nopietnam, regulāram mācību darbam visos mācību priekšmetos. Viņa saņem stipendiju. 1.semestrī Santas vidējā atzīme liecībā (8.86) bija augstākā 10.-12.klašu grupā.

Trešās vietas latviešu valodas olimpiādē ieguva Kristiāna Zaremba (8.b kl.) un Līga Reimane (9.b kl.).

Paldies par gatavošanos un piedalīšanos olimpiādēs tiem skolēniem, kuri šoreiz neiekļuva godalgoto trijniekā, bet bija tuvu tam: A. Tārai - 12.a kl. (vēsture), E. R. Krūmiņam -10.a kl. (ekonomika), R. Veļikam - 11.a kl. (ekonomika, fizika, ķīmija, matemātika), L. Laicānei- 10.b kl.( krievu val.), T. Strautniekam - 11.a kl. (fizika), H. Staļģim -10.a kl. (matemātika), V. Vaščenko- 10.a kl.( matemātika), K. Kuprēvičam -8.a kl. (angļu val.), matemātikā 5.klašu skolēniem Martai Anna Stinkai, Sofijai Beātei Dūdai, Sintijai Jermacānei, Kārlim Strautniekam, Evai Vīnavai, Sigitai Vīnavai, Līvai Zigmundei, Paulai Ķirsei, 6.klasēs: Jānim Multiņam, Alisei Rimkevičai, Guntim Vītoliņam, Nikam Rūdolfam Neijam, 7.a klases skolniekam Raivim Golubevam, 8. klasēs: Madarai Portnajai, Arnoldam Lapainim, Lilijai Pinnei.

Paldies skolotājiem L. Brizgai, K. Valeiņai, L. Andersonei, I. Sitņikovai, I. Galviņai, E. Hāzei, G. Stūrmanei, S. Čerņajevai, S. Krauzei, L.Meinhardei, A. Rjabovai, P. Kruglaužam , M. Bušmeistaram, V. Vaivodei, I, Raudei, G. Mūrniecei par skolēnu motivēšanu dalībai olimpiādēs, gatavošanu tām.

Veiksmīgu startu atlikušajās šī mācību gada olimpiādēs!

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa