NordPlus projekta apraksts

Nordplus izglītības projektos piedalās skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieaugušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm.

 Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada piedalās arī Baltijas valstis. No 2008. līdz 2011. gadam ir izveidota Nordplus ietvarprogramma četriem gadiem. 2011. gadā Ziemeļu Ministru padome apstiprināja Nordplus ietvarprogrammas turpinājumu nākamajiem pieciem gadiem. No 2012. līdz 2016.gadam Nordplus ietvarprogrammas iesākto turpinās Nordplus programma

Programmas mērķi ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Nordplus programmas mērķi:

  • veicināt Ziemeļvalstu kultūru un valodu apguvi, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu un kultūru izpratni;
  • sniegt ieguldījumu kvalitatīvā un inovatīvā mūžizglītības attīstībā;
  • atbalstīt, attīstīt un sekmēt inovatīvu rezultātu un pieeju izplatīšanu izglītībā, daloties pieredzē un informējot par labas prakses piemēriem;
  • stiprināt un attīstīt Ziemeļvalstu izglītības institūciju sadarbību un Ziemeļu reģiona un Baltijas izglītības telpas izveidi.

Nordplus programmas dalībvalstis:

Ozolnieku vidusskola ir iesaistījusies Nordplus mobilitātes projektā, kurā piedalās sekojošas dalībvalstis - Dānija (Grenlande), Zviedrija, Latvija un Lietuva.

Attiecīgi katra valsts uzņem projektā iesasitītos skolēnus un skolotājus savā valstī. Katrā no šiem mobilitātes braucieniem skolēnu mērķis ir iepazīt citu valstu kultūru un strādāt pie dažādām tēmām:

  • Zviedrijā 25.01.-29.01. 2016. (mūzika, sports, ēdiens);
  • Lietuvā 09.05. – 13.05. 2016. (nauda, naudas vērtība)
  • Grenlandē 19.09.-23.09. 2016. (vide);
  • Latvijā – maijs, 2017. gads (valstis bez robežām).