OZOLNIEKU VIDUSSKOLAS ATBALSTA KOMANDA

2020./2021. m.g.

PUKE.jpg

Bērns ir kā zieds!

Lai zieds augtu, ziedētu un mūs priecētu, tam nepieciešama gādība, rūpes un apbrīns.

Skola ir plašs ziedu lauks, šeit ik dienas mēs varam redzēt ziedus, citu par citu krāšņāku.

 Ziedus nesalīdzina, jo ziedi zied visur un visiem, kuri vēlas tos redzēt!

 

Atbalsta komanda palīdzēs

 • ja skolēnam ir vājas sekmes vienā vai vairākos mācību priekšmetos, ja zūd interese par mācību procesu, ir nevēlēšanās apmeklēt skolu;
 • ja ir aizkavēta bērna attīstība un rīcība neatbilst bērna vecumam;
 • ja skolēnam ir izteikta nespēja kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālas problēmas, tendence uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu;
 • ja skolēnam ir izteikta aizmāršība, izteikta un ilgstoša neizveicība, nespēja pielāgoties dažādām situācijām, vāja prasme organizēt un plānot savu darbu.

Atbalsta komandas vadītāja, izglītības psihologs Inga Pētersone

 • koordinē atbalsta komandas darbu;
 • veic atbalsta komandas dokumentācijas uzskaiti;
 • apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība;
 • veic psiholoģisko izpēti ar Latvijā standartizētiem un validētiem testiem ( WISC-IV, LMST-II, CBCL/6-18,TRF,YSR, WJ-IE);
 • sagatavo atzinumu ar rekomendācijām par veikto psiholoģisko izpēti;
 • sniedz informāciju par veiktās izpētes rezultātiem, ievērojot psihologa ētiku;
 • palīdz izprast mācīšanās grūtību, sociālā un emocionāla rakstura problēmu cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai;
 • konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risināšanā;
 • veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā bērnam;
 • konsultējoties ar atbalsta komandas speciālistiem, sniedz ieteikumus par mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar mācīšanās grūtībām.

Speciālie pedagogi Ilona Ekmane, Lāsma Dunkure, Kristīna Bauce

 • izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus;
 • veic darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības individuāli vai grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;
 • sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, izglītības psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu;
 • konsultē skolēnu vecākus un skolotājus, ievērojot konfidencialitāti;
 • izstrādā skolēnu individuālos izglītības plānus, to realizēšanā sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem un skolēnu vecākiem.

Logopēdes Anete Branka, Kristīna Bauce

 • diagnosticē un koriģē izrunas traucējumus, rakstu valodas traucējumus, fonemātiskās dzirdes un uztveres problēmas, lasīšanas traucējumus;
 • strādā ar 1.- 9. klašu skolēniem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi;
 • sniedz atzinumus un ieteikumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Sociālais pedagogs  Baiba Zīle

 • sadarbībā ar sociālā dienesta speciālistiem iepazīstas ar skolas skolēnu ģimeņu sociālajiem apstākļiem;
 • apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem ir nepietiekami mācību sasniegumi, neattaisnoti stundu kavējumi, t.sk. stundu sākuma kavējumi;
 • prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālo apstākļu gadījumā, veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai;
 • sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām skolēnu sociālo vajadzību nodrošināšanā;
 • konsultē skolotājus, bērnus un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
 • sniedz palīdzību skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu;
 • sniedz palīdzību skolēniem un risina situācijas, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Karjeras konsultante Marika Matvejeva

 • sniedz informāciju par izglītības iespējām skolēniem, vecākiem un skolotājiem;
 • sniedz individuālas konsultācijas karjeras jautājumos ( pašizpēte, profesiju pasaules iepazīšana, izglītības iespējas);
 • sniedz grupu nodarbības karjeras jautājumos;
 • organizē karjeras izglītības pasākumus visās klašu grupās;
 • sniedz atbalstu pedagoģiskajam personālam jautājumos par karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā.

Medmāsa Silvija Putniece

 • informē atbalsta komandas speciālistus par bērna veselības stāvokli (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti);
 • prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus;
 • sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu.

Administrācijas pārstāves - direktores vietnieces izglītības jomā Dina Medjānova (1.-6. klase), Rita Īve – Zaķe (7.-12. klase), direktores vietniece audzināšanas jomā Inese Mičule

 • sniedz informāciju par audzināšanas un speciālās mācību programmas jautājumiem;
 • veic mācību sasniegumu analīzi un dinamiku konkrētiem gadījumiem;
 • iepazīstina atbalsta komandu un vecākus ar vērtēšanas kritērijiem;
 • organizē sapulces skolēnu individuālo plānu izveidei un izvērtēšanai;
 • sniedz priekšlikumus mācību procesa ( t.sk. audzināšanas) organizēšanai ar speciālās pamatizglītības programmas bērniem, mācīšanās grūtībām un uzvedības traucējumiem.

Visi atbalsta komandas dalībnieki

 • sadarbojas, nodod nepieciešamo informāciju, rekomendācijas bērnu izglītības procesa organizēšanā;
 • sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajām rekomendācijām;
 • piedalās individuālo izglītības plānu sastādīšanā un rezultātu izvērtēšanā bērniem ar speciālām vajadzībām;
 • izpilda skolas administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, kārto dokumentāciju vai sniedz ziņas institūcijām, ja tas nepieciešams bērna izglītībai.

Atbalsta komandas uzdevumi sadarbībai ar vecākiem

 • uzklausīt vecākus, atbildēt uz viņus interesējošiem jautājumiem. Noskaidrot vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumā;
 • pārrunāt ar vecākiem bērna attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaistīt vecākus lēmumu pieņemšanas procesā;
 • ieteikt iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildus nodarbības skolā, speciālistu konsultāciju apmeklēšanu;
 • vienoties, ka vecāki atbalstīs bērnu mācību procesā, kādi būs vecāku pienākumi un atbildība, kā arī, kāds būs turpmākais saziņas veids;
 • galvenais uzdevums sadarbībā ar vecākiem ir sniegt objektīvākus priekšstatus par bērna mācīšanās traucējumiem, to īpatnībām, noteikt audzināšanas un apmācības uzdevumus.

Iekļaujošās izglītības uzdevumi

 • veicināt skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt skolēniem vienlīdzīgas iespējas mācību satura apguvē un vērtēšanā;
 • nodrošināt mācību līdzekļu, metodisko materiālu izstrādi atbilstoši traucējuma veidam, lai sekmētu skolēna izaugsmes dinamiku;
 • nodrošināt pieejamu izglītības vidi un veicināt vides pieejamības uzlabošanu sabiedrībā kopumā;
 • nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pedagogu sagatavošanas sistēmu iekļaujošās izglītības īstenošanai;
 • veicināt savlaicīgu speciālo vajadzību diagnostiku visos izglītības posmos;
 • veicināt sabiedrības attieksmes maiņu un izpratni par iekļaujošo izglītību.

Ozolnieku vidusskolas atbalsta komanda veic profesionālu pedagoģisko un psiholoģisko darbu ar bērnu, lai palīdzētu viņam apgūt mācību programmu vai citas iemaņas.

Ar atbalsta komandas speciālistiem var sazināties izmantojot e-klases pastu vai telefoniski, kontakttālruņi ir pieejami skolas mājas lapā.

I. Pētersone – 209.kab.
D. Medjānova, R. Īve – Zaķe – 208.kab.
M. Matvejeva – 209.A kab.
I. Mičule – 009. kab.
I. Ekmane – 210.C kab.
L. Dunkure – 210. B kab.
B. Zīle – 214.kab.
K. Bauce – 302. kab.
A .Branka – 104. kab.
S. Putniece – 108.kab.