Skolas padomes ziņas

10.03.2016. notika kārtējā Skolas padomes sēde. Skolas padomi veido Skolēnu domes, Vecāku padomes un skolotāju pārstāvji.

Tās darbības mērķis ir sekmēt sadarbību starp skolas administrāciju, skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Sēdes darba gaitā tika apspriesti jautājumi par plānoto atvērto durvju dienu, mācību olimpiāžu un konkursu uzvarētāju godināšanu, Skolēnu domes aktivitātēm, mācību procesa organizēšanu un savstarpējo sadarbību. Skolas padome aicina vecākus aktīvāk iesaistīties Vecāku padomes darbā. Nākošā Skolas padomes sēde notiks maija pēdējā nedēļā. Detalizēta informācija par Skolas padomi, tās pieņemtajiem lēmumiem, kā arī Vecāku padomes darbu ir pieejama skolas mājas lapas sadaļā Vecākiem

Vairāk informācijas par sēdi