Vecāku padome atgādina

Izraksts no skolas iekšējās kārtības noteikumiem

...

7. Mācību procesa laikā izglītojamiem aizliegts bez atļaujas atstāt Izglītības iestādi un/vai tās teritoriju (teritorijas robežplānu skat. Pielikums Nr.1) Izņēmuma gadījumā, tai skaitā slimības dēļ, izglītojamais drīkst atstāt Izglītības iestādi pirms noteiktā stundu beigu laika ar medmāsas un klases audzinātāja vai Izglītības iestādes vadības pārstāvju atļauju, informējot par to vecākus (likumiskos pārstāvjus).

8. Mācību procesa laikā izglītojamiem aizliegts atstāt Izglītības iestādi bez pedagoga atļaujas un klātbūtnes.

...

Ozolnieku vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi